ข่าวกิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหาร มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำในเรื่องการทำงานด้วยใจ มีใจรักในการให้บริการ สมัครสมานสามัคคี โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต และหมั่นพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ ณ ห้องประชุม L201 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ข่าว: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ