ข่าวกิจกรรม

ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คณะบริหารธุรกิจประสบความสำเร็จในการแสดงผลงานนิทรรศการและการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในงาน 12 ปี rmutp คิดส์ดี ทำดี…เพื่อสังคม  โดยนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย เรื่อง ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาจารย์พรคิด อ้นขาว และดร.รัตนาวลี ไม้สัก  และนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ กระดานเกมภัยพิบัติ จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกมกระดานการสร้างความรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในประเทศไทย โดย ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี และ ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ์ ผลงานทั้ง 2 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมบูธ รวมทั้งนักศึกษาทดลองเล่นเกมภัยพิบัติจำนวนมาก
ทั้งนี้ งานบริการวิชาการแก่สังคมได้เชิญชุมชนจากจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมสาธิตผลผลิตจากผักไฮโดรโปนิกส์ด้วย

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่