ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนการศึกษาปริญญาตรี ประเภททุนการศึกษาแบบให้เปล่า “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร”

ขอเป่า5-01


สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่ :

  1. ใบสมัครทุนแบบ กศพพ 01
  2. ใบสมัครทุนแบบ กศพพ 02
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา
  4. แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาแบบ กศพพ.04
  5. หนังสือรับรองรายได้ กศ.พพ.03