ราคากลาง

ราคากลาง งานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ
  • ราครกลางครุภัณฑ์ 3 รายการ
  • ราคากลางหมึกปริ้น (27/08/2563)
  • ราคากลางครุภัณฑ์ตรวจข้อสอบ (21/12/2560)
  • ราคากลางเครื่องปรับอากาศ (23/02/2560)
  • ราคากลางเครื่องจัดเรียงเอกสารอัตโนมัติ (23/02/2560)
  • ราคากลางเวทีสำเร็จรูป  (21/02/2560)
  • ราคากลางเครื่องสูบน้ำ (29/12/2559)
  • ราคากลางป้อมยามรักษาความปลอดภัย (31/10/2559)
  • ราคากลางหมึก Brother & HP (19/10/2559)
  • ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (14/10/2559)