ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร จับมือธนาคารออมสิน บูรณาการโครการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น”

ราชมงคลพระนคร จับมือธนาคารออมสิน บูรณาการโครการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใ ต้กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เกิดทักษะและการเรียนรู้ประสบการณ์ ในการมส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัฒกรรม ใหม่สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่า และนำไปสู่การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน โดยมีการจัดโครงการย่อยจำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1.) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปอุทัยวรรณ (ลิปมัน) 2.) โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป ฟาร์มเห็ดกลางบ้าน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน (แปรรูปเห็ด) 3.) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เมี่ยงคำบัวหลวง” วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 4.) โครงการการส่งเสริมการมีรายได้อย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ (น้ำยาล้างจาน) 5.) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย สู่รายได้ที่มั่นคงแหนมปลายี่สก วิสาหกิจชุมชนแบ่งปันของดีดี วิถีชุมชน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 6.)โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนโคกลำพาน (สบู่มะขามและลูกประคบ) 7.) โครงการส่งเสริมการขายด้วยช่องทางที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (ปลาดุกแดดเดียว) ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการประกวดผลงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2561 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์” และบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ