ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาศักยภาพสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่สู่นวัตกรรม 2559

ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาศักยภาพสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่สู่นวัตกรรม 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) โดย รศ. สุภัทรา โกศัยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ หารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องมงคลอาภา 2 (สัญจร) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

โดยผู้แทนของ ISMED ได้แก่ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณอาภาพรรณ ชนานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ได้นำเสนอภาระหน้าที่ของสถาบันรวมทั้งขอบข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างผู้ประกอบการใหม่
ดร.ปริญญา มากลิ่น เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ลงนามความร่วมมือ ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ดังนั้นการหารือและพูดคุยแนวทางการพัฒนาทางวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่มดำเนินธุรกิจ (Start-Up) ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างนักปฏิบัติ โดยร่วมกันพัฒนาวิชา ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อบรรจุในทุกหลักสูตเพื่อเสริมสร้างนักศึกษาของทุกคณะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคตได้