ข่าวกิจกรรม

ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล งาน “โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มทร.พระนคร ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล งาน “โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน เสริมสร้างการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและกีฬา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/jamesoloistphotographer