ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

[นักศึกษาเทียบโอน] งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาเรียนเสริมก่อนสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการและรายชื่อสำหรับนักศึกษา (เทียบโอน) ที่เรียนเสริมก่อนสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560  ทั้งหมด 4 สาขาวิชา