ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

งานวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานวิจัยพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพสู่การตีพิมพ์อีกทั้งเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ดร. ชุติมา สัจจานนท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายและให้คำปรึกษาด้านการทำงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<