วิชาทหาร

 •  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้  (เกณฑ์ทหาร)

นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ในปีถัดไป จะต้องทำการผ่อนฟัน ก่อนที่จะถึงกำหนดวันทำการตรวจเลือก ถ้านักศึกษาไม่ไปทำการขอผ่อนผันตามวัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) นักศึกษาจะมีความผิด ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันมีดังนี้
  1. อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.ที่เกิด)
  2. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
  3. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า แต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
  4. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี
  5. นักศึกษาใหม่ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันแล้วจากสถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นในการขอผ่อนผัน
 • เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผัน
  1. สำเนา สด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ
  2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 4 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ
  5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 4 ฉบับ
  6. สำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร จำนวน 4 ฉบับ
 • วันเวลา ในการดำเนินการรับเอกสารในการขอผ่อนผัน

รอบแรก  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน ของทุกปี
รอบสอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี
หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่านักศึกษาส่งเอกสารล่าช้า ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาไม่รับเอกสารการขอผ่อนผันของนักศึกษา

 • การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาจะทำได้ในกรณี ดังนี้
  1. ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก และถูกกำหนดเข้ากองประจำการ
  2. ผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้น หรือขอผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพราะประสบอุบัติเหตุ หรือป่วย ไม่สามารถศึกษาได้ในช่วงเวลาที่สถานศึกษาประกาศให้นำหลักฐานมาแสดง เพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือก
 • เอกสารหลักฐานที่ดำเนินการขอผ่อนผันฯ เพื่อลาศึกษาต่อ
  1. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จำนวน 4 ฉบับ
  2. สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) จำนวน 4 ฉบับ
  3. สำเนาใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ที่ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ชัดเจน) จำนวน 4 ฉบับ
  4. สำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก (ที่ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ชัดเจน) จำนวน 4 ฉบับ
  5. สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก (ที่ระบุ วัน/เดือน/ปีที่ชัดเจน) จำนวน 4 ฉบับ
  6. สำเนาแผนการศึกษาหลักสูตรของคณะ จำนวน 4 ฉบับ
  7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
  8. ใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วย) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับจริง)

โดยให้ส่งหลักฐานทั้งหมดก่อนถึงวันกำหนดเข้ารับราชการทหารตามหมายนัดเข้ากองประจำการ (สด.40) ไม่น้อยกว่า 40 วัน
เอกสารหลักฐานตามข้อ 1-6 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง

 • การศึกษาวิชาทหาร (รด.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งชายและหญิง โดยนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ในวัน เวลาราชการ

 • เอกสารประกอบการรับสมัคร
  1. ใบสมัคร (รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่)
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร
  4. ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหาร (จากศูนย์ฝึกเดิม)
  5. รูปถ่าย (รูปนักศึกษา หรือรูปที่ใส่ชุด รด.)
 • สิทธิต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร
  1. การขอผ่อนผัน ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาจะสมัครเรียนวิชาทหารแต่ผลการตรวจร่างกายไม่ได้ขนาดที่กรมการรักษาดินแดนกำหนด ต้องทำเรื่องของผ่อนผัน
  2. การรอรับสิทธิ ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้ารับการฝึกในปีนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม จะต้องทำรายงานขอรอรับสิทธิไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีถัดไป
  3. การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) จะต้องดำเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีต่าง ๆ มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะถูกเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร)
  4. การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลาดทหารกองหนุน จะดำเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 มีสิทธิในการขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้
  5. การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ดำเนินการเมื่อนักศึกษาได้ขึ้นทะเบียน นำปลดเป็นทหารกองหนุน (จบชั้นปีที่ 3 แล้ว) ถูกเรียกระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงใดที่กระทรวงกลาโหม แจ้งเพิกถอนสิทธิขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงเวลานั้น ๆ

การผ่อนผันทหาร