ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายวิชาที่สอบข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศจาก คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งรายวิชาที่สอบข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ