ข่าวกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบรับตรง ประเภทพาณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 7205 ชั้น 2 อาคาร 90 ปี