ข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

งาน กยศ. (กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพระ จัดการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยคณาจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นคณะกรรมกลางในการสัมภาษณ์ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข่าว/ภาพข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร