ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

สัมมนา“การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา”

วานนี้ (12 พฤศจิกายน 2558) สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ คุณปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์เชนจ์  (1965) จำกัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาและมอบของที่ระลึก โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์สาขาวิชาการเงิน ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี (ชั้น 6) คณะบริหารธุรกิจ