ข่าวกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

วันนี้ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2560) งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแก่บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในกาจัดโครงการในครั้งนี้ ในการนี้ การจัดโครงการยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ เตรียมความพร้อมกับการตรวจประเมิน โดย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล พร้อมทั้งกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกการเขียนประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ บรรยายโดย ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มทร.พระนคร ทั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 ท่าน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภาพโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่