สาขาวิชาการจัดการ (Management)

สาขาวิชาการจัดการ (Management)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 72,000 บาท)
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 47,000 บาท)

แขนงวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทั่วไป
การจัดการการประกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผู้บริหารในภาคธุรกิจและภาครัฐ, นักวิชาการนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปองค์การภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ้าหนาที่สวัสดิการทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกอบชีพภาครัฐและเอกชนด้านการขนส่งการจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการจัดซื้อจัดจ้าง

Degree
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

Courses
4 years degree (about 72,000 baht)
4 years degree – credit transfer – full time (about 47,000 baht)

Fields
Human Resource Management
General Management
Entrepreneurship Management
Logistic and Supply chain Management

Guideline for future career
An operator has the potential to engage in the following job. Executive in business and govemment
Academia/Research in business administration, General staff in both the public and private sector organization
Staff training and development in both the public and private sector
Office recruitment and selection in both the public and private sector
Office evaluation in both the public and private sector
Health officials in the public and private sectors, Public and private transport
Warehousing and product distribution.