สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

สาขาวิชาการตลาด  (Marketing)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 72,000 บาท)
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 47,000 บาท)

แขนงวิชา
การบริหารการตลาด
การสื่อสารการตลาด
การบริหารธุรกิจค้าปลีก

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด /ฝ่ายขาย, ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก,
ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด/ประชาสัมพันธ์,ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ,
ฝ่ายจัดซื้อ,นักการตลาด นักขาย นักสื่อสารการตลาด, ผู้บริหารงานฝ่ายวิจัยการตลาด/ธุรกิจ

*หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการ แขนงวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ บริษัท เซนทรัล รเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดหลักสูตร เพื่อผลิตผู้จัดการแผนก
ป้อนสู่บริษัทในเครือเซนทรัล โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียน จะได้รับการฝึกงานไปพร้อมกับการเรียนในห้อง
โดยเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และมีรายได้ระหว่างเรียน

Degree
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

Courses
4 years degree – full time (about 72,000 baht)
4 years degree –credit transfer – full time (about 47,000 baht)

Fields
Marketing Management
Marketing Communication
Business administration for retail

Guideline for future career
Manager, Vice President or Assistant Manager of Marketing /sales, Regional Manager,
Sale of Marketing Management, Store manager, Manager,
Vice President or Assistant Manager of Communications Marketing/public relations,
Manager, Assistant Manager Purchasing, Marketing sales and marketing communications, Manager for Marketing Research/Business