สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

ชื่อปริญญา
บัญชีบัณฑิต
บช.บ. (การบัญชี)

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 72,000 บาท)
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 45,000 บาท)
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมทบ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 94,000 บาท)

แขนงวิชา
การบัญชีการเงิน
การบัญชีบริหาร
การสอบบัญชี

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, นักบัญชีบริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี, นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี
นักวิเคราะห์ทางการเงิน, ที่ ปรึกษาทางการเงินและบัญชี

Degree
Bachelor of Accountancy Program
B.Acc. (Accounting)

Courses
4 years degree (about 72,000 baht)
4 years degree – credit transfer – full time (about 45,000 baht)
4 years degree – credit transfer – part time (about 94,000 baht)

Fields
Financial Accounting
Management Accounting
Accounting Audit

Guideline for future career
Bookkeeper, Certified Public Accountant, Tax auditor, Accounting Lecturer,
Accounting-System Professional, Financial analysts, Financial Consultants