สาขาวิชาการเงิน (Financial)

ขื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บธ.บ. (การเงิน)

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 72,000 บาท)
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 45,000 บาท)

แนวทางในการประกอบอาชีพ
นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล, ผู้จัดการกองทุน, นักบริหารความเสี่ยง, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
ผู้ตรวจสอบทางการเงิน, นักการเงิน, นักลุงทุน, นักวิชาการเงินภาครัฐและเอกชน, นักการธนาคาร,
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าของกิจการ

Degree
Bachelor of Business Administration (Financial)
B.B.A. (Financial)

Courses
4 years degree – full time (about 72,000 baht)
4 years degree – credit transfer – full time (about 45,000 baht)

Guideline for future career
Personal financial planners, Fund managers, Risk Management, Estate Analysts,
Financial audit, Financier, Investor, Office employees Banker Stock exchange,
Policy Planning Analyst, Owner