คณาจารย์สาขาวิชาการเงิน

สาขาการเงิน-13
อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
Mr.Pheeranadh Yathip
หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :Pheeranadh.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-4
ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์
Asst. Prof. Kamonwan Pimpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : kamonwanfinance@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin1001
ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
Dr.Kwanruetai Boonyasana
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : kwanruetai.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-7
อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช
Miss Siriporn Silapavanich
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : siriporn.sil@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-2
ดร.กวิน มากธนะรุ่ง
Dr. Kawin Magtanaroong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : neekawinna@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-6
อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ
Miss Kunnika Jakor
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :kunnika. j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-2
อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์
Mr. Chinapratha Sitikornchayarpong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :chinapratha.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323