คณาจารย์สาขาวิชาการเงิน

Fin-7
อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช
Miss Siriporn Silapavanich
หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-8
ดร.ปริญญา มากลิ่น
Dr.Parinya Maglin
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
Fin-4
ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์
Asst. Prof. Kamonwan Pimpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-3
ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
Dr.Kwanruetai Boonyasana
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-2
อาจารย์กวิน มากธนะรุ่ง
Mr. Kawin Magtanaroong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
Fin-999
อาจารย์นัทธ์หทัย เครบส์
Miss. Nathathai Krebs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-6
อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ
Miss Kunnika Jakor
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :kunnika. [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Fin-2
อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์
Mr. Chinapratha Sitikornchayarpong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
สาขาการเงิน-13
อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
Mr.Pheeranadh Yathip
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
สาขาการเงิน-13
อาจารย์อาริสา หาญเขตต์
Miss. Arisa Hanket
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail :Miss Arisa Hanket
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323