สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท)

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผุ้นำเข้า ส่งออก ผู้เจรจาสินค้า ผู้กระจายสินค้า ผู้ประสานธุรกิจระหว่างประเทศ
นักวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศ ผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ เจ้าหน้าที่ตรวจตราภาษีศุลกากร
เจ้าหน้าที่นำเข้าและส่งออก ผู้จัดการระหว่างประเทศ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างประเทศ
ผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ ผู้จัดการด้านโลจิตติกส์ ผู้จัดการด้านนำเข้าและส่งออก

*หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา

โดยความร่วมมือระหว่าง  มทร.พระนคร กับUniversity  of   Applied  Wurzburg( FHWS)
ประเทศเยอรมันซึ่งนักศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจเป็นเวลา  2  ปีและไปศึกษาที่เยอรมันอีก  1  ปี
พร้อมศึกษาในหลักสูตรสหกิจกับหน่วยงานในประเทศเยอรมันอีก  1  ปี
คณะบริหารธุรกิจจะดูแลค่าเล่าเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ประเทศเยอรมัน

Degree
Bachelor of   Business administration (International   Business)
B.B.A. (International Business)

Courses
4 years degree – full time (about 200,000 baht)

Guideline
Exporter, Importer, Intent Rader, distributor, coordinator of
International Business, International Job analyst, strategy Consultant,
Tariffs authorities, Import-Export authorities, International Manager/Operation overseas authorities
coordinator of International
Trade, Logistic Manager and Import-Export Manager
MOU Dual degree program with university of applied science
Wurzburg (FHWS) Germany. Study in RMUTP for 2.5 years,
Study in FHWS for 1year, and doing cooperative education
For 1semester (half year).