สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
บธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 72,000 บาท)

แนวทางในการประกอบอาชีพ
พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ เลขานุการ พนักงานสายการบิน พนักงานธนาคาร
พนักงานแปล พนักงานนำเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานนำเข้าส่งออก พนักงานด้านต่างประเทศ
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานบริหารทั่วไปในองค์กรภาครัฐและเอกชน
พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจทุกรูปแบบ

 Degree
Bachelor of Business Administration (Business English)
B.B.A. (Business English)

Courses
4 years degree – full time (about 72,000 baht)

Guideline for future career
Public Relations staff, Receptionist, Secretary, Airlines staff, Bank staff, Translator,
Tour guide, Hotel staff, Import-Export coordinator, International affairs staff,
Customer services staff, Sales representative, Marketing staff,
Administration officer for the public sector and the private sector,
Training officer for the public sector and the private sector,
Recruitment officer for the public sector and the private sector, Entrepreneur