ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ 4.0 จัดสัมมนา “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม CEO & Managing Director และเลขาธิการสมาคมไทยบล็อกเชน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive Tecnologies ,Blockchain and Cryptocuttency และ Internet of things (IoT) ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Disruptive Technology และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้แก่ตนเอง และทำให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลภายในสังคม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาวิชาระบบสารสนเทศ ร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ที่ปรึกษาโครงการ) ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ