สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (Information system)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (Information system)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 72,000  บาท)
ปริญญาตรี 4 ปี  ภาคสมทบ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  142,000 บาท)
ปริญญาตรี   4   ปี   เทียบโอนภาคปกติ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 43,000 บาท)
ปริญญาตรี   4   ปี   เทียบโอนหน่วยกิต ภาคสมทบ
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 90,000 บาท)

แขนงวิชา
พัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการระบบสารสนเทศ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
นักพัฒนาโปรแกรม, นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน, นักพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ
Android และ iOS, เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบฐานข้อมูล, เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค,
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสารสนเทศ , นักวิชาการสารสนเทศ

Guideline for future career
Programmer, System, Analysis and Design, Android and iOS
Programmer, Database Administrator, Database Designer,
System Support, Technical Support, Information system officer,
Scholars in the information technology

 

Degree
Bachelor of   Business Administration (Information System)
BBA.  (Information System)

Courses
4 years degree-full time (about 72,000 baht)
4 years degree-part time (about 142,000 baht)
4 years degree -credit transfer-full time (about 43,000 baht)
4 years degree -credit transfer-part time (about 90,000 baht)

Fields
Software Development
Business Computer
Management Information System