คณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

IT0002
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช
Dr.Narongrit Teeravech
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : narongrit.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_1 (Small)

ดร.อารีย์ มยังพงษ์
Dr. Aree Mayoungpong
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : aree.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_4-small

ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ
Asst. Prof. Dr. Sirirat Chamnanrob
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : sirirat.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_003-small
อาจารย์สุวิช ฝอยฝน
Mr. Suwit Foyfon
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : rainspary@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
it_5-small
อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช
Mr. Piyapan Suwannawach
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : piyapan.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_002
อาจารย์พงศกร หิรัญโรจน์
Mr. Pongsakorn Hirunrojana
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและประเมินผล

E-mail : pongsakorn@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 6301
it_2-small
อาจารย์พรคิด อั้นขาว
Mr. Pornkid Unkaw
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : pornkid.u@rmutp.acth
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2361
it_3 (Small)
ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ์
Dr. Suchira Chigusin
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : suchira.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
IT0001
ผศ.เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล
Asst. Prof. Kreadtisak Lappanitchayakul
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : kreadtisak.l@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2306
Inter_4 (Small)
ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
Asst. Prof. Dr.Rattanavalee Maisak
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
E-mail : rettanavalee.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
it0015
อาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง
Miss.Anumas Sangsawang
อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : anumas.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
cis015
อาจารย์ศราวุธ แดงมาก
Mr.Sravudh Daengmak
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
E-mail : sravudh.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2362
T-sara2024-01
อาจารย์ดารุณี บุญมา
Miss Darunee Bunma
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
E-mail : Darunee.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312