เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

DO01

นางสาวธีรวรรณ ทรัพย์คล้าย
Miss.Terawan Subklai
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
DO02

นางวิจิตรา แย้มเดช
Mrs.Vijittra Yamdech
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
DO03

นางสาวศิริพร เสียงอ่อน
Miss.Siriporn Seangoon
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
DO04

นางสาววรรณวิศา อุ่นจอก
Miss.Wanwisa Unjok
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายบริหาร
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2302