เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

personnel_1


นางสาวชุติมา บุญรอด
Miss.Chutama Boonrod
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
E-mail :chutima.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
DO02

นางวิจิตรา แย้มเดช
Mrs.Vijittra Yamdech
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
E-mail :vijitra.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2002
buk003

นางสาววรรณวิศา อุ่นจอก
Miss.Wanwisa Unjok
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายบริหาร
E-mail :Wanwisa.u@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2302
buk002

นนางสาวสุจินดา ไกรษรศรี
Miss.Sujinda Kraisornsri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบุคลากร
E-mail :Sujinda.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109