ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี กมลขันติธร

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี กมลขันติธร อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและบรรดาลูกศิษย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก ณ วัดพระเงิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี