ข่าวกิจกรรม

อบรมการเลือกใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดการอบรมการเลือกใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ให้กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Self Access Learning Center สำนักวิทยาบริการ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ