ข่าวกิจกรรม

อบรมด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อความเป็นนักบัญชีที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพที่สังคมยอมรับ วันที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บุคลิกภาพ และมารยาททางสังคมของนักบัญชี” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัณยา มังคละคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยายโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับการออกไปเผชิญโลกกว้างของการทำงานจริงอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมาเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

โครงการโดย : ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี