ข่าวกิจกรรม

อบรมสร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการชมรมพุทธศาสน์ คณะบริหารธุรกิจ

114761
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดอบรม
อบรมสร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการชมรมพุทธศาสน์ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีหัวข้อดังนี้
1.  ประวัติของชมรมพุทธ
2. ความสำคัญของชมรมพุทธ
3. บทบาทหน้าที่ของชมรมพุทธต่อสังคม
4. อานิสงฆ์ของการทำชมรมพุทธ (ทำชมรมพุทธแล้วได้อะไร )
5. รูปแบบการดำเนินงานของชมรม
6. โครงการในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ของชมรมพุทธ