เจ้าหน้าที่งานการเงิน

finance_1

นางสาวมลิวรรณ ชัยฮะนิจ
Miss. Maliwan Chaihanich
หัวหน้างานการเงิน
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_2

นางสาวกาญจนา กูรสุรพงศ์
Miss. Kanchana Koonsurapong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_4

นายพงศพร สุดจิตร์สมโภชน์
Mr. Pongsaporn Sudjitsompoch
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
fin006

นางสาวนันทิดา ไกรประสิทธิ์ถาวร
Miss.Nantida Kaiprasitthavorn
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
account_1

นางสาวกวิสรา แป้นพรหม
Miss. Kavisara Panprom
หัวหน้างานบัญชี
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2105