เจ้าหน้าที่งานการเงิน

finance_1

นางสาวมลิวรรณ ชัยฮะนิจ
Miss. Maliwan Chaihanich
หัวหน้างานการเงิน
E-mail :maliwan.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_2

นางสาวกาญจนา กูรสุรพงศ์
Miss. Kanchana Koonsurapong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :kanchana.ko@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
fin006

นางสาววันวิสา ไชยมหาบุตร
Miss.Wanwisa Chaimahabud
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :wanwisa.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
account_1

นางสาวกวิสรา แป้นพรหม
Miss. Kavisara Panprom
หัวหน้างานบัญชี
E-mail :kavisara.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2105
account_1

นางสาวปานชนก อักษรทอง
Miss Panchanok Aksontong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานการเงิน
E-mail :panchanok.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2105