เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

Mana-02
อาจารย์จิราวรรณ แก้วจินดา
Miss. Jirawan Kaeojinda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
cpe2
นางสาวอัจฉรา พรมสารี
Mrs. Achara Promsaree
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310
cs-bus-02
พรวิภา พุทธาโร
Pornvipa Puttaro
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307