เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

Mana-02
อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล
Miss. Jirawan Kaeojinda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : jirawan.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
sa02
นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : Warunya.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
link3
นางสาวศจี ชมภูอ่อน
Miss Kanchana Koonsurapong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :sajee.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
cs-bus-02
พรวิภา พุทธาโร
Pornvipa Puttaro
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :pornvipa.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307