เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

personnel_1


นางสาวชุติมา บุญรอด
Miss.Chutama Boonrod
หัวหน้างานบุคลากร
E-mail :chutima.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109
personnel_2

นางสาวชลิตตา ภมรพล
Miss.Chalitta Pamornpon
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบุคลากร
E-mail :chalitta.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109


นางสาวพรพิมล สิงห์นามรัตน์
Miss.Pornpimol Singnamrat
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบุคลากร
E-mail :Pornpimol.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2109