เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

Quality1
นางสาวกนกอร อรุณทวีรุ่งโรจน์
Miss.knokorn Aruntaweerungrote
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail : knokorn.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
link3
นางสาวศจี ชมภูอ่อน
Miss Kanchana Koonsurapong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานประกันคุณภาพ

E-mail :sajee.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332