เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

parcel_3

นางณฤสร วิชิต
Miss. Pimsiri Vichit
หัวหน้างานพัสดุ
E-mail :pimsiri.v@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
pat002

นางณฐิชยา ถุงทอง
Miss. Natichaya Thungthong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :natichaya.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
pat001

นางสาวอารดา เรืองศักดิ์ภักดี
Miss. Arada Ruengsakpakdee
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :arada.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
pat003

นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์จันทร์
Miss. Jutarat Phochan
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :jutarat.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107