เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

parcel_3

นางณฤสร วิชิต
Miss. Pimsiri Vichit
หัวหน้างานพัสดุ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
parcel_2

นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์จันทร์
Miss. Jutarat Phochan
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
parcel_1

นางณฐิชยา ถุงทอง
Miss. Natichaya Thungthong
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107
parcel_4

นางสาวอารดา เรืองศักดิ์ภักดี
Miss. Arada Ruengsakpakdee
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัสดุ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2107