เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา

Fin-999
อาจารย์นัทธ์หทัย เครบส์
Miss. Nathathai Krebs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : nat_hathai@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
research01
นางกัณหา โฉมศรี
Mrs. Kanha Chomsri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวิจัยและพัฒนา

E-mail : newdamdame@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307