เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา

29963
ดร.นพดล เดชประเสริฐ
Dr. Noppadon Dejprasert
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
E-mail : Noppadon.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
research01
นางกัณหา โฉมศรี
Mrs. Kanha Chomsri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวิจัยและพัฒนา

E-mail : newdamdame@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307