เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

sa02
นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานสารบรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : Warunya.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Correspondence001

นางสาวปิยะพร น้อยเจริญ
Piyapohn Noichareon
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสารบรรณ
E-mail :piyapohn.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2108