เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

Man_5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
Asst. Prof. Boonriem Tagairach
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานหลักสูตร

E-mail : lamriem1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ชวนะโชติ
Asst. Prof. Nawarat Chowanachote
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
: ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร

E-mail : nawarat_chow@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
 Course1
นางสาวรุ่งอุษา คำร้อยแสน
Miss Rungusa khamriosean
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

E-mail : rungusa.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2301