เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 building003

นายสุจิน ยิ้มเนียม
Mr.Suchin Yimniam
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :sim_ple@hotmailc.om
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 building001

นางสาวมรกต ยิ้มนิยม
Miss.Morakot Yimniyom
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :apple_3230@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 building002

นายบรรชา หลีช้างใต้
Mr.Buncha Leechangtai
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :bunchana@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 car002

นายสุระศักดิ์ แย้มเดช
Mr.Surasak Yamdej
พนักงานขับรถ
E-mail :surasak_y@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
 car003

นายสมพงษ์ เอี่ยมคง
Mr.Sumpong Iamkong
พนักงานขับรถ
E-mail :sompong3143@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112