เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

Mar-N01
อาจารย์มันทนา รังษีกุล
Mrs. Mantana Rangsrikul
: ผู้ช่วยคณบดี
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
: หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
 building001

นางสาวมรกต ยิ้มนิยม
Miss.Morakot Yimniyom
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 building003

นายสุจิน ยิ้มเนียม
Mr.Suchin Yimniam
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 building002

นายบรรชา หลีช้างใต้
Mr.Buncha Leechangtai
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 car001

นางสาวรุ่งทิวา จักรฤทธิพงศ์
-
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
E-mail :-
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
 car002

นายสุระศักดิ์ แย้มเดช
Mr.Surasak Yamdej
พนักงานขับรถ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
 car003

นายสมพงษ์ เอี่ยมคง
Mr.Sumpong Iamkong
พนักงานขับรถ
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112