เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

Registration1
นางสาวอรสุมา นิลแดง
Miss.Onsuma Nildang
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : onsuma.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303
Registration2
นางสาวพัชรี แก้ววงษ์ศิริ
Miss.Phatcharee Kaewwongsiri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : phatcharee.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration3
นางสาวศิราภรณ์ โรจนธนภัทร์
Miss.Siraporn Rojanatanapat
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : siraporn.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration4
นางสาวเบญจภา ม่วงกลม
Miss.Benchapha Muangklom
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : benchapha.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
Registration5
นางสาวสุรัฐยา ภู่ทับทิม
Miss.Surattaya Pootubtim
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : surattaya.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4