เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

teacher_4-small
อาจารย์วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ
Miss Walisara Yongyingprasert
อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
E-mail : Kulisara.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
Registration2
นางสาวพัชรี แก้ววงษ์ศิริ
Miss.Phatcharee Kaewwongsiri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : phatcharee.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
regis002
นางสาวเบญจภา ม่วงกลม
Miss.Benchapha Muangklom
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : benchapha.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
regis003
นางสาวสุรัฐยา ภู่ทับทิม
Miss.Surattaya Pootubtim
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail : surattaya.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4
regis001
นางสาวสาวินี เผื่อนโชติ
Miss Sawinee Phuenchot
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานทะเบียนและประมวลผล

E-mail :Sawinee.ph@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2303-4