เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชา

link1
นางสาวประภัสสร ชูดวง
Miss. Prapatsorn Choodoung
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบัญชี

E-mail :prapatsorn.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
pasan02
นายสมชาย สถิติรัตน์
Mr.Somchai Sathitirat
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการจัดการ

E-mail :somchai.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
fin101
นางสาวพลอยไพลิน ศรีน้อย
Miss Ploypailin Srinoi
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : ploypailin.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
pasan02
นางสาวลักษณ์นารา พรศิริพิทยาธร
Miss.Laknara Pornsiripittayatorn
ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

E-mail :laknara.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381