เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชา

link1
นางสาวประภัสสร ชูดวง
Miss. Prapatsorn Choodoung
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบัญชี

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341

นางสาวยุวลักษณ์ บุญญะจักร์
Miss Uwalak Boonyajak
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
pasan02
นายสมชาย สถิติรัตน์
Mr.Somchai Sathitirat
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการจัดการ

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
prasan02
นางสาวพรทิรา อินทร์พรหม
Miss Pornthira Inprom
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการเงิน
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
prasan01
นางสาวปรารถนา บุตรงาม
Miss Pradtana Butngam
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354

นางสาวณัฐญาดา เกษโร
Natyadda Gatsaro
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาระบบสารสนเทศ

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2312
link2
นางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
Miss Sirintip Kuljittree
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาการตลาด

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354

นางสาวลักษณ์นารา พรศิริพิทยาธร
Miss.Laknara Pornsiripittayatorn
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381