เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

Plan1
นางศิราณี คงสวัสดิ์
Mrs. Siranee Rupngam
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
E-mail : siranee.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
Plan2
นางสาวสุจินดา อิ่มเงิน
Miss. Sujinda Imngoen
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
E-mail : siranee.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201