ข่าวกิจกรรม

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนที่จะออกหสกิจศึกษา !!

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 และมีกิจกรรม Happy time & Happy workplan กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “English at work” โดยคุณสุวคนธ์ อินป้อง (Kru Ladykaekae) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และในช่วงบ่ายมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ประเด็นการทำรายงาน โครงงาน และการทำวิจัยทางสหกิจศึกษา” โดยมีตัวแทนอาจารย์จาก 5 สาขาวิชาเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และ สื่อสารองค์กรสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
โครงการโดย : งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร