ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า)”

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม  – 18 กันยายน 2558

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ให้กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ งานสวัสดิการฯ (ทุนการศึกษา) ของคณะที่ศึกษาอยู่ ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1– 4 คณะ  บริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  3. ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่ต้องโทษทางกฎหมาย
  4. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ / มหาวิทยาลัย
  5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หรือทุนอื่นๆจากหน่วยงานภายนอกในขณะสมัคร ยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

# สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่

แบบ-กศพพ

แบบ-กศพพ-02-

ใบสมัครทุนใหม่-แบบ-กศพพ-01

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา-ใหม่

หนังสือรับรองรายได้-กศ.พพ

 

# หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย โทร. 02-665-3555 ต่อ 2404, 2402