ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบตอบแบบสอบถาม เรื่อง การจัดการทำยุทธศาสตร์การพัฒนา นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ !!! ด่วน

คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร
ขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม “เรื่อง การจัดการทำยุทธศาสตร์การพัฒนา นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
**โดยสามารถทำแบบสอบถาม Online ได้ที่ http://www.facebook.com/ก่อ เกิด ผล
หัวข้อ “การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพร้อมมงคล (ชั้น 3) หรือ โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่จะใช้ลงประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถาม : แบบขอความอนุเคราะตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา :คลิก