ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต

บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต

ปฏิบัติดังนี้

1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตพร้อมแนวสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือหากมีหนังสือรับรองสามารถนำหนังสือรับรอง
การแต่งตั้งยศมายื่นก่อนได้ และถ้าได้หนังสือการแต่งตั่งยศฉบับจริงให้ดำเนินการถ่ายเอกสายื่นภายหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ใบแต่งตั้งยศ
หรือหนังสือรับรองและเขียนในมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำแทน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้  ดาวน์โหลดที่นี่คลิก

สามารถติดต่อและยื่นแบบคำร้อง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 
ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 (ศูนย์เทเวศร์)
สอบถามโทร. 02-6653777 ต่อ 6306