ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสารุ่นพี่…สู่รุ่นน้อง “วัดกระโจมทองพี่น้องรวมใจ”

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาการบัญชี-การเงิน ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำโครงการ “วัดกระโจมทองพี่น้องรวมใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การขัดเกลาทางจิตใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าวัดมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึงสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาที่ได้ร่วมกันทำเพี่อพุทธศาสนาและสังคมได้แก่ การความสะอาดศาลาวัด วิหาร ลานโบสถ์ และขัดพื้นทางเดิน
กิจกรรรมเสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา การรับฟังปาฐกถา “เรื่องความมีจิตอาสาและการช่วยเหลือกัน” ทั้งนี้คณะผู้จัดโครงการขอขอบพระคุณ อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน เมื่อวันที่ 3 และ 10 ตุลาคม 2558 ณ วัดกระโจมทอง อำเภอ ตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร