ข่าวกิจกรรม

โครงการบรรยายพิเศษ “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล”

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดอบรมสร้างนักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ วันที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบรรยายพิเศษ “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา นักวิชาการอาวุโส สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการบรรยายมุ่งเน้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญและคุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีเพื่อการเป็นนักบัญชีมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมอาภาเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการโดย : ผศ.จำนงค์ จันทโชโต และ อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี