ข่าวกิจกรรม

โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน ระยะที่ 2

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรฐกิจของชุมชน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม นำคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการดำเนินงานลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างช่องทางการขายด้วย Application” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ และ อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม “การควบคุมต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร” โดย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ และอาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร เป็นวิทยากรฝึกอบรม และ “การออมเพื่อการลงทุน” โดย อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ และ อาจารย์อาริสา หาญเขตต์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงทางรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ