ข่าวกิจกรรม

“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่โดยเยาวชนจะต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป มีการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”และเพื่อมุ่งมั่นตามปรัชญาคณะบริหารธุรกิจในการ“สร้างบัณฑิตคู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยี นำบริหารธุรกิจสู่โลกสากล” จึงได้จัด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยมี อ.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทางด้านธรรมะ โดยนักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมฝึกการปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล 8 สมาทานธุดงค์ นั่งสมาธิ และรับฟังการบรรยายธรรมมะโดยพระอาจารย์เรื่อง กฎแห่งกรรม /สมาธิกับการเรียน / พลเมืองที่ดีตามหลักพุทธศาสนา / พระคุณพ่อและวิชชาชีวิต / ความดีพื้นฐานสากล กิจกรรมพิธีตักบาตรและถวายสังฆทาน พิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิธีรับขวัญ พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ณ Word Peace Valley 2 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558

DSC_6717
DSC_6540
IMG_6450
DSC_6553
DSC_6316
DSC_6310
DSC_6251
DSC_6288
IMG_6499
IMG_6493
IMG_6476
IMG_6235
DSC_6773
DSC_6663
DSC_6707
DSC_6711
DSC_6718
DSC_6730
DSC_6745
DSC_6656
DSC_6615
DSC_6611
DSC_6601
DSC_6512
DSC_6376
DSC_6406
DSC_6430
DSC_6431
DSC_6446
DSC_6447
DSC_6292
DSC_6254